Новини
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.VII.2007 г. по ф. д. № 4399/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "ЕРП Златни пясъци" - АД: вписа преобразуването на "ЕРП Златни пясъци" - АД, чрез отделяне от него чрез придобиване от "ЕСП Златни пясъци" - ООД, на имущество, служещо за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на к. к. Златни пясъци; приемащото дружество "ЕСП Златни пясъци" - ООД, е правоприемник на част от активите и пасивите на "ЕРП Златни пясъци" - АД, подробно описани в договора за преобразуване от 12.I.2007 г.; заличава като член на СД и представляващ дружеството Елена Добрева Петкова; вписва нов предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна; вписва изменения в устава на дружеството, приети на ОС на акционерите на 19.VI.2007 г.
Източник: Държавен вестник (27.07.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2006 г. по ф.д. № 5483/2006 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “ЕСП Златни пясъци” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, к.к. Златни пясъци, административна сграда “Рила”, с предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на к.к. Златни пясъци, Варна, след лицензиране. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Златни пясъци” - АД, и “С Травел” - АД, и се управлява и представлява от Елена Добрева Петкова.
Източник: Държавен вестник (16.06.2009)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.2007 г. по ф.д. № 5483/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “ЕСП Златни пясъци” - ООД: вписва за съдружник “Златни” - АД; вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 6800 лв.
Източник: Държавен вестник (16.06.2009)
 
По искане на акционера "Голдън Търс" ЕООД е включена допълнителна точка в дневния ред на предстоящото общо събрание на "Златни пясъци" АД - Варна (3ZL), което ще се проведе на 30 юни. Проектът за решение предвижда да бъдат обезпечени с имущество на "Златни пясъци" АД (недвижими имоти), настоящи и бъдещи задължения на "ЕСП Златни пясъци" ООД, свързани с извършваната от дъщерното му дружество търговия с електрическа енергия съгласно притежавана лицензия. Става въпрос за задължения по договор за банков кредит за оборотни средства в общ размер до 3 млн. евро. Кредитните институции, с които могат да бъдат сключени договори за заем на "ЕСП Златни пясъци" ООД, са: "МКБ Юнионбанк" АД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Алианц банк България" АД и "Корпоративна търговска банка" АД. Срокът за усвояване на средствата и погасяване на задълженията по кредитите да е до две години, а лихвеният процент по договорите ще се определи в зависимост от пазарните условия, но не повече от 10% годишно. Срещу сключените банкови кредити ще се учреди договорна ипотека върху недвижимо имущество, собственост на "Златни пясъци" АД, които са сградите на хотелите "Морско око Гардън" и "Адмирал".
Източник: Банкеръ (17.06.2011)
 
На 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще вземе решение дали да даде лиценз за доставчик от последна инстанция на електроразпределителните дружества (ЕРП) и Националната електрическа компани (НЕК). На открито заседание вчера ДКЕВР разгледа докладите на експертите си за даването на лицензи за дейността "доставка на електрическа енергия от последна инстанция" на НЕК, "ЧЕЗ Електро България", "Енерго-Про Продажби", "ЕВН България Електроснабдяване" и "ЕСП Златни пясъци". След лицензирането на доставчиците от последна инстанция предстои ДКЕВР да приеме и контролира прилагането на методика за определяне на цените на тока, доставян от тях. След като получат лицензите НЕК и ЕРП-тата ще имат един месец да уведомяват клиентите, които следва да закупуват енергия от свободния пазар, за условията и реда за снабдяване от доставчик от последна инстанция и за правото на клиента в срок до два месеца от уведомяването да избере друг доставчик. Потребителите на електроенергия средно напрежение, които са снабдявани от доставчик последна инстанция, ще трябва да заплащат цената на тока, определена от НЕК, плюс допълнителна фиксирана надценка за самия доставчик. Това заяви пред журналисти Зорница Генова, директор на направление "Регулаторни дейности" в ЧЕЗ, след заседанието на ДКЕВР, предаде "Фокус". Тя подчерта, че тази фиксирана надценка ще покрива разходите на самия доставчик. След направените промени в Закона за енергетиката, цената, по която НЕК ще продава, ще бъде свободно договорена, отбеляза експертът. По отношение на доставчик последна инстанция Генова обясни, че фирмата или предприятието, което има нужда от електроенергия средно напрежение, ще трябва да си избере търговец на свободния пазар, а ако не си избере, ще стане клиент на доставчик последна инстанция. Цената на газа без промяна до края на годината Цената на природния се очаква да претърпи леко понижение от 0,15% от юли. Такова е предложението на "Булгаргаз" и се очаква ДКЕВР да се съобрази с него. Окончателното решение регулаторът ще вземе на закрито заседание в петък. Така от 1 юли цената на горивото без акциз и ДДС ще се понижи с около 1 лев и ще достигне 630 лв. От "Булгаргаз" заявиха пред членовете на ДКЕВР, че ако няма сътресения на международните финансови пазари, то няма да има изменение в цената от 1 октомври, когато започва последното тримесечие на годината.
Източник: Дума (26.06.2013)
 
"Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв. през третото тримесечие на годината, след загубата от 738 хил. лв. през второто тримесечие, показват данните от консолидирания финансов отчет, разпространен чрез БФБ – София. Курортният комплекс приключва деветмесечието с печалба в размер на 1,729 млн. лв. спрямо загубата от 2,780 млн. лв. в края на полугодието. Приходите от дейността остават с 31% по-ниски - в размер на 25,8 млн. лв. при 37,6 млн. лв. през 2015 г. Разходите по икономически елементи също са по-високи – в размер на 14,4 млн. лв. в сравнение с 13,9 млн. лв. година по-рано. Печалбата на една акция е 0,264 лв. при 0,275 лв. през същия период на миналата година, което бележи понижение с 4%.Основните направления в дейността на групата са туристическа дейност, управление и поддръжка на инфраструктурата на едноименния курортния комплекс, снабдяване с електрическа енергия и питейна вода. Златни пясъци АД консолидира ЕРП Златни пясъци АД, Паркстрой Златни пясъци ООД, Голден Трейдинг ООД, ВиК Златни пясъци ООД, ЕСП Златни пясъци ООД. От началото на годината акциите на Златни пясъци поскъпват с 46,46%, а през последната една година цената им се увеличава до 52,56%. Пазарната капитализация е 13,552 млн. лв.
Източник: Инвестор.БГ (29.11.2016)
 
„Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на 1,027 млн. лв. в сравнение със загубата от 214 хил. лв. година по-рано, показва консолидираният отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София. За сравнение, към 30 септември Златни пясъци отчита печалба в размер на 12,729 млн. лв., което означава, че през последните три месеца от годината дружеството губи 702 хил. лв. Въпреки това загубата между октомври и декември 2016 г. е близо три пъти по-малка в сравнение с последното тримесечие на 2015 г. , когато дружеството губи над 2 млн. лв.Към края на миналата година приходите от дейността се свиват с над 31% на годишна база до 25,8 млн. лв. Разходите по икономически елементи достигат 14,4 млн. лв., показва още отчетът на дружеството. Към 31 декември активите на „Златни пясъци“ са в размер на 107,9 млн. лв., като се увеличават с 3,26% за една година. Пасивите са за 8,1 млн. лв., което също представлява покачване на годишна база с 26,2%. Основните направления в дейността на групата са туристическа дейност, управление и поддръжка на инфраструктурата на едноименния курортния комплекс, снабдяване с електрическа енергия и питейна вода. Златни пясъци АД консолидира ЕРП Златни пясъци АД, Паркстрой Златни пясъци ООД, Голден Трейдинг ООД, ВиК Златни пясъци ООД, ЕСП Златни пясъци ООД. От началото на годината акциите на „Златни пясъци“ поскъпват с 26,3%, като за година ръстът достига 60%. Пазарната капитализация е 15,585 млн. лв.
Източник: Инвестор.БГ (20.02.2017)