Новини
Новини за 2015
 
Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено ОСА от 25.05.2015 год. на Златни пясъци АД-Варна (3ZL) е взето следното решение: - ОСА овластява УС за сключване на договор/договори за обезпечаване с имущество на Дружеството бъдещи задължения на дъщерното ЕСП Златни пясъци ООД /ЕИК 148075985/ по договорите му с кредитни институции-кредитодатели. Текстът е публикуван със съкращения.
Източник: БФБ-София (01.06.2015)