Новини
Новини за 1997
 
Директорът на "Пристанище - Варна" ЕООД освободен от длъжност със заповед на министъра на транспорта. В документа не се посочват конкретни документи за официалното освобождаване на Стоян Паунов.
Източник: Труд (06.02.1997)
 
Новите директорски бордове на пристанище Варна и БМФ ще бъдат в пет членен състав и ще вклюяват само местни кадри. Изпълнителен директор на БМФ остава кап. Иван Борисов, а управлението на пристанище Варна е поверено на досегашния зам.- директор Румен Несторов.
Източник: Пари (27.03.1997)
 
Приходите на пристанище Варна от обработка на товари за миналата година са за 2,971 млрд.лв., а чистата печалба на пристанището е 156 млн. лв. 1377 кораба са обработени във Варненското пристанище за 1996г.
Източник: Труд (03.05.1997)
 
15 млрд. лв. са приходите от дейността на Пристанище Варна за първото полугодие на годината, а чистата печалба е 1,4 млрд. лв. Платените данъци за периода са 912 млн. лв.
Източник: Пари (06.08.1997)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.1994 г. по ф.д. № 6382/94 вписа в търговския регистър, парт. 5, т. 58, стр. 17, акционерно дружество "Леспорт" - ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, Западна промишлена зона, кметство "Тополи", с предмет на дейност: специализирана пристанищна дейност по обработка на дървесина и нейните производи, общопристанищна, транспортна и спедиторска дейност, извършване на услуги и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 100 325 000 лв., разпределен в 100 325 поименни акции с номинална стойност по 1000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление - съвет на директорите, назначен за срок от три години в състав: Георги Лазаров Стенин, Стефан Атанасов Минков, Емил Киров Пенков, Александър Йонков Станков и Йордан Кирилов Йорданов, представлява се от Георги Лазаров Стенин и изпълнителния директор Стефан Атанасов Минков заедно и поотделно, поема всички активи и пасиви на държавната фирма "Леспорт" по баланса є към 31.XII.1993 г.
Източник: Държавен вестник (15.08.1997)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.1996 г. по ф.д. № 2107/96 вписа в търговския регистър, парт. 44, т. 91, стр. 197, преобразуването на "Пристанище Варна" - ЕООД, в еднолично акционерно дружество "Пристанище Варна" - ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, пл. Славейков 1, с предмет на дейност: пристанищна дейност и свързаното с нея агентско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 1 455 858 000 лв., разпределен в 1 455 858 поименни акции по 1000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление - съвет на директорите в състав: Александър Йонков Станков, Пейчо Петров Манолов, Христо Асенов Кулишев, Стоян Иванов Вълев, Манол Георгиев Манолов, Никола Петров Николов, Стоян Паунов Пенев и Стефан Василев Аврамов, поема всички активи и пасиви на "Пристанище Варна" - ЕООД, и се представлява от изпълнителния директор Стоян Паунов Пенев.
Източник: Държавен вестник (15.10.1997)
 
Пристанище "Варна - Запад" АД и "Марвекс" ще финансират преоборудването на 4 - ти кей на пристанището, където се обработват товарите на "Девнески цимент" АД, чийто собственик стана "Марвекс". Закупеното оборудване е от Испания.
Източник: Демокрация (04.11.1997)