Новини
Новини за 2012
 
Ръководството на Община Етрополе от началото на управлението си през ноември 2007 г. предприема решителни и целенасочени действия за разрешаване на екологичните проблеми, намаляване на вредното влияние на замърсяващите предприятия в района и превръщане то на Община Етрополе в чиста и зелена община. Усилията на Общината бяха насочени към намаляване на вредните последици от функционирането на рудник „Елаците” и фабрика „Евроледър” ЕАД, които с дейността си причиняваха замърсяване на водите на р. Малък Искър и въздуха в града. Предизвикани бяха редица проверки от страна на Министерството на околната среда и водите, които констатираха наличието на замърсявания. 1. „Елаците – Мед” АД Проведени бяха многобройни срещи с ръководството на рудник „Елаците” и постигнатите резултати са факт. В рудника е приета „Програма за опазване и възстановяване на околната среда в района на „Елаците – Мед” АД за периода 2010-2014г.”. От 2010г. там работи пречиствателна станция за отпадни води, а на 17.05.2012г. в изпълнение на приетата програма започна изграждане на пречиствателна станция за отпадни води съмвестно с Японската фирма „Мицубиши”. Изграждането на обекта ще завърши през месец септември 2013г. С неговото функциониране ще се подобри трайно състоянито на водите на р. Малък Искър и на околната среда в района. 2. „Евроледър” ЕАД За разлика от „Елаците – Мед” АД ръководството на фабрика „Евроледър” ЕАД не предприе действия за пречистване на отпадъчните води от производствената си дейност. Съоръженията на пречиствателната станция са силно амортизирани и се допуска замърсяване на водите на р. Малък Искър в резултат на което със Заповед № Д-01/18,06.2012г. на Министерство на околното среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите – София бе спряна производствената дейност за първична обработка на сурови кожи. Към момента дейността на „Евроледър” ЕАД е временно възстановена със Заповед на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София за периода 10.08.2012 – 24.08.2012 за обработване на налични кожи, намиращи се в критично състояние, при условие че се спазват екологичните изисквания през този период. 3. „Грийн Форест Проджект” АД В началото на 2011 г. в Община Етрополе постъпи инвестиционното намерение на „Грийн Форест Проджект” АД за изграждане на инсталация за добиване на електрически ток от възобновяеми източници, дървесен тип, което през м. Април беше представено пред Общински съвет-Етрополе и пред гражданите на общината. Беше организирано Обществено обсъждане на централата. Фирмата представи изцяло екологосъобразен проект, водещ до разкриването на 70 устойчиви работни места, съгласно който при производствения процес в атмосферата не се очакваше отделяне на никакви вредни емисии. Напротив, изграждането на централи, използващи биомаса, води до намаляване на нивата на вредни емисии в атмосферата и получаване на евтина енергия. Коефициентът на полезно действие на такива централи е 90 на сто, в сравнение с електрическа печка, при която е 25 на сто.
Източник: Фирмена информация (17.08.2012)