Новини
 
Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под N 485, т. 9, р. 2, стр. 188, по ф.д. N 832/89 на 1 състав преобразуване на държавна фирма “Геопланпроект” в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Геопланпроект” ЕАД, със седалище и адрес на управление София, община “Витоша”, бул. Цар Борис III N 215, и с предмет на дейност: проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи, търговска дейност. Дружеството е с капитал 29 054 000 лв., разпределен в 29 054 акции по 1000 лв., поема активите и пасивите на държавната фирма по баланса є към 31.ХII.1992 г. Дружеството е с неопределен срок, с назначен за срок 3 години съвет на директорите в състав: Стоянчо Милков Милошев, Дончо Владимиров Арабаджийски и Николай Драганов Бръшлянов, и се управлява и представлява от Дончо Владимиров Арабаджийски.
Източник: Държавен вестник (17.05.1994)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 485, т. 9, р. 2, стр. 188, по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" – ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Николай Драганов Бръшлянов; вписва за членове на съвета на директорите Александър Дойчинов Яначков, Янко Милчов Миленков и Златко Борисов Деков.
Източник: Държавен вестник (03.12.1996)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 485, т. 9, р. 2, стр. 188, по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" – ЕАД: заличава Стоянчо Милков Милошев като член на съвета на директорите; вписва като член на съвета на директорите Иван Стоилов Кацарски.
Източник: Държавен вестник (25.02.1997)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени по ф.д. № 832/89 на 1 състав за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите Александър Дойчинов Яначков и Янко Милчов Миленков.
Източник: Държавен вестник (20.01.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промяна за "Геопланпроект" - ЕАД: вписа увеличение на капитала от 29 054 000 лв. на 29 758 000 лв.
Източник: Държавен вестник (13.02.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Иван Стоилов Кацарски; вписа за член на съвета на директорите Анна Борисова Петкова.
Източник: Държавен вестник (02.09.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119 и чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 вливане на "Инфраком" - ЕООД (в ликвидация) в "Геопланпроект" - ЕАД; вписа увеличение на капитала на "Геопланпроект" - ЕАД, от 29 758 000 на 31 649 000 лв.
Източник: Държавен вестник (18.09.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: увеличава капитала от 31 649 000 на 50 638 400 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1000 лв. на 1600 лв.; вписва промени в устава съгласно Заповед № РД-02-14-1122 от 6.X.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Източник: Държавен вестник (04.12.1998)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите Златко Борисов Деков и Дончо Владимиров Арабаджийски; вписва новите членове на съвета на директорите Стоян Кирилов Цветков и Ирина Захариева Кекевска; вписва като изпълнителен директор Стоян Кирилов Цветков, който ще представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (21.09.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 832/89 промяна за "Геопланпроект" - ЕАД, с държавно имущество: деноминира капитала от 50 638 400 лв. на 50 638,40 лв., разпределен в 31 649 поименни акции по 1,60 лв.
Източник: Държавен вестник (10.12.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.VI.2001 г. по ф. д. - 832/89 вписа промени за "Геопланпроект" - ЕАД, с държавно имущество: вписа вливане на "Пернишки териториален кадастър" - ЕООД, с държавно имущество, в "Геопланпроект" - ЕАД, с държавно имущество, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала на "Геопланпроект" - ЕАД, от 50 638,40 лв. на 68 298 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1,60 лв. на 2 лв. и издаване на нови 2500 поименни акции с номинална стойност 2 лв.
Източник: Държавен вестник (16.10.2001)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.Х.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (22.01.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-60 от 18 април 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-84 от 12.IV.2002 г., от Община - гр. Сухиндол, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на с. Горско Косово, община Сухиндол, област В. Търново. Границите на района са определени с околовръстен полигон от техническата служба на Община - Сухиндол. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на Община - Сухиндол. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (14.06.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-80 от 29 май 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 06-29 от 15.V.2002 г. на областния управител на област Плевен, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот № 000097 в землището на с. Гривица, община Плевен. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Гривица. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на кметство Гривица. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (21.06.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-97 от 5 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-156 от 22.V.2002 г., от изпълнителния директор на "Плевенски цимент" - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот номер 000292 в землището на с. Ясен, община Плевен. Имотът се намира в местността Азманското. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Ясен. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметство Ясен. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-110 от 24 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-168 от 18.VI.2002 г., от управителя на "Заводски строежи" - ЕООД, Плевен, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот номер 000094 в землището на с. Ясен, община Плевен. Имотът се намира в местността Азманското. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Ясен. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Кметство - Ясен. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-96 от 5 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-156 от 22.V.2002 г., от изпълнителния директор на "Плевенски цимент" - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти номера 000088, 001027 и 000145 в землището на Плевен. Имотите се намират в местността Витска Ялия. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на Плевен. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на Община - Плевен. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-102 от 7 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал.1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-158 от 29.V.2002 г., от управителя на "Орел - керамика" - ООД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на керамична фабрика в с. Владислав, община Стражица, област В. Търново. Границите на района са: път Стражица - Владислав - Кесарево; дерета. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на кметството. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА ЗАПОВЕД № 300-3-189 от 14 август 2002 г. На основание чл. 35, ал.1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект - гр. Берковица-юг, община Берковица, съдебен район Берковица. 1. Границите на обекта са: затворен полигон, минаващ по улиците Малинарка, Даме Груев, Ашиклар, Иван Панов, Цар Крум, Петър Берковски, Александровска, Антон Страшимиров, Радецки и земеделски имоти (край на регулацията). 2. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно договор № 11 от 2.VIII.2002 г., е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 3. Графикът за извършване на дейности по кадастъра е обявен в службата по кадастъра и общината. 4. В срок до 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се в урбанизираната територия, в съответствие с актовете за собственост.Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (17.09.2002)
 
Министерството на регионалното развитие предложи 5 големи дружества от геодезията и картографията да влязат в забранителния списък за приватизация, тъй като са свързани с националната сигурност на страната. Сред тях са "Геопланпроект", "Геодезия"-Пловдив и "Картографската фабрика", където се печатат и военните карти. Това каза шефът на дирекция "Управление и преструктуриране на държавната собственост" Анастас Захариев. В момента в забранителния списък за раздържавяване са общо 38 дружества и държавното "Строителство и възстановяване". За първото полугодие вземанията на ВиК фирмите, където държавата държи над 50%, са за 72 млн. лв. Увеличили са се и борчовете им, които към шестмесечието гонят 48 млн., обяви вчера зам.-министърът на регионалното развитие Георги Георгиев пред парламентарната комисия по местно самоуправление
Източник: Сега (19.09.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-150 от 10 юли 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра вх. № 94-148/25.VI.2002 г. от г-н Балабанов откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на стопански двор (имот № 269) в землището на с. Росно, община Златарица, област Велико Търново. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Росно. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332/4.VI.2001 г. на изп. директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Кметство - с. Росно. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (01.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-201 от 4 септември 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-122 от 7.VIII.2002 г., от кмета на Община - гр. Червен бряг, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на кадастрален район № 5 - гр. Червен бряг. Границите на района са: на изток и юг - строителната граница на населеното място; на север - ул. Дядо Вълко и ул. Търговска; на югозапад - ул. Странджата (лесопарк "Голеж"). 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - гр. Червен бряг. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (08.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-202 от 4 септември 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-122 от 7.VIII.2002 г., от кмета на Община - гр. Червен бряг, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на кадастрален район № 1 - гр. Червен бряг. Границите на района са: на изток - ул. Г. С. Раковски; на запад - бул. Хр. Ботев и ул. Софроний Врачански; на север - ул. Кирил и Методий; на юг - ул. Тулча. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - гр. Червен бряг. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (08.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-183 от 2 август 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-201 от 29.VII.2002 г., от изпълнителния директор на "Кремиковци" - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на производствена площадка на "Кремиковци" - АД. Границите на района са в съответствие с границите, установени на схема, заверена от инвеститора. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в район "Кремиковци". 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (08.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-251 от 3 декември 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № ЕТ-37 от 22.ХI.2002 г., от председателя на ЕТ "Румяна Пешкова" откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот № 390, м. Мандрите в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на гр. Тръстеник. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на общината. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на района в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (27.12.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-147 от 9 юли 2003 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-64 от 4.VII.2003 г. от кмета на община Червен бряг, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на кадастрални райони 802, 803, 804 и 806 - гр. Червен бряг. Границите на района за създаване на кадастрална карта са: на запад - ул. В. Левски, ул. Г. Бенковски, ул. Тулча, ул. П. Р. Славейков, ул. Г. С. Раковски и ул. Златна Панега (жп район); на североизток - до строителната граница на населеното място; на изток - стар гробищен парк; на юг - ул. Търговска, ул. Дядо Вълко, ул. Рила, до строителната граница на населеното място и ул. Стара планина. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в община Червен бряг. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: Цв. Боев
Източник: Държавен вестник (19.08.2003)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.Х.2003 г. вписа промени по ф. д. № 832/89 за "Геопланпроект" - ЕАД: вписва изменения и допълнения в устава съгласно протоколно решение № ТЗ-96 от 12.IХ.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Източник: Държавен вестник (12.03.2004)
 
АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА ЗАПОВЕД № 300-3-15 от 23 януари 2004 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-2/15.I.2004 г. от кмета на община Видин откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на квартал Нов път - Видин. Границите на района са: север - ул. Екзарх Йосиф I; изток - жп линия Видин - Кошава; югоизток - жп линия Видин - София; юг - шосе Видин - Слана бара; запад - земеделски земи. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332/4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в общината. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: Цв. Боев
Източник: Държавен вестник (12.03.2004)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.Х.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (12.03.2004)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.ХII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (20.07.2004)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 15.III.2004 г. по ф. д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава като член на СД Анна Борисова Петкова; вписва като член на СД Лидия Николова Станкова.
Източник: Държавен вестник (22.10.2004)
 
ЗАПОВЕД № РД-16-1 от 4 февруари 2005 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-3/2.II.2005 г., от кмета на община Силистра откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на с. Айдемир, община Силистра. Границите на района за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри са: север, изток и юг - строителната граница на населеното място, запад - улиците Заря до пресечката с Цветарска, Глогинка до пресечката с Гергана и Средец до пресечката с улица Дунав. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметството и общината. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: Цв. Боев
Източник: Държавен вестник (08.03.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (08.07.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на ”Геопланпроект“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (15.09.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на ”Геопланпроект“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (15.09.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на ”Геопланпроект“ – ЕАД.
Източник: Държавен вестник (15.09.2009)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 832/89 вписва промени за ”Геопланпроект“ – ЕАД: вписва като член на съвета на директорите Николай Захариев Младенов.
Източник: Държавен вестник (27.10.2009)
 
Инвестиционният интерес в община Велико Търново започва да се пробужда. Местната фирма “Симс” ще прави цех за производство на готови охладени ястия върху парцел от 618 кв.м в местността Козлуджа зад автомобилните представителства на входа на В. Търново откъм София. Инвеститор е Стефка Бижева, която е задвижила процедурата по смяна на предназначението на парцела от земеделска земя. Проектът предвижда производствените помещения да са с височина до 10 метра. Все още не е решен въпросът с оползотворяването на отпадъците от опаковки и от растителен и животински произход. В покрайнините на Дебелец вече се оформя нова промишлена зона. След логистичния център на “ЦБА” и складовите бази на още няколко фирми, сега ще се строи втора автокъща. Инвестиционното намерение е на търновската фирма “Лори – 2004”. Новото тържище за коли ще е в местността Устито върху парцел от 4585 кв.м. До логистичната база на компютърната фирма “Вали” в местността Робова чешма в землището на Шемшево се създава още един парцел за производствено-складови дейности и офис сгради. Земята е на великотърновеца Тихомир Трендафилов. Той е собственик на три ниви с обща площ от 2201 кв.м и е задвижил процедурата по смяна на предназначението им. В покрайнините на Беляковец “Геопланпроект” от старата столица ще прави складова база за строителни материали, авточасти и автобаза върху 1900 кв.м.
Източник: Янтра - Велико Търново (15.04.2011)
 
Държавата даде летището в Щръклево на община Русе Държавата прехвърли на община Русе имотите и терена на летището в с. Щръклево, реши по време на днешното си заседание Министерският съвет. На общината се прехвърлят и дяловете на държавата от капитала на "Летище Русе" ЕООД. По този начин ще се създадат условия летището да стане общинска собственост, каквото е желанието на местната общественост, посочват от пресцентъра на кабинета. Местоположението на летището е стратегическо за Русе с възможността за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз на товари. При възстановяване на дейността му ще бъдат създадени и допълнителни работни места, аргументират своето решение министрите. В момента летището не е действащо, като от 2007 г. са обявявани три процедури за предоставянето му на концесия. Концесионер обаче не е намерен, защото никой не е подал оферти по процедурата. С друго свое решение правителството одобри проекта на договор с община Русе за финансиране на елементи от публичната инфраструктура. По Закона за насърчаване на инвестициите се отпускат 102 хил. лв. за реконструкция на пътно кръстовище в Индустриален парк Русе. Средствата ще бъдат използвани за ремонт на тротоарите и изграждане на мрежа за отводняване. Междувременно правителството определи министъра на регионалното развитие и благоустройството да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала в четири предприятия. Това са "Геопланпроект" ЕАД, "Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, "Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)" ЕООД и "Проинвекс" ЕООД. Досега това е било във функциите на министъра на инвестиционното проектиране, но то вече е закрито и функциите му се поемат от МРРБ.
Източник: Инвестор.БГ (18.12.2014)
 
Не един, а трима проектанти ще подготвят строежа на новата ограда до Турция. Парадоксът се дължи на решението на правителството да възложи на три областни управи да строят поотделно новата ограда, която минава и през трите области. За разлика от кабинета "Орешарски" правителството на Борисов е решило да не залага само на един проектант за допълнителните 131 км. Засега е ясно името само на една от избраните фирми. Това е софийската "Геопланпроект", съобщиха от областната управа в Хасково. С нея вече е сключен договор, който я задължава за един месец, считано от 1 април, да бъде завършено проектирането. В изпълнение на заданието ще бъдат включени и проектанти от област Хасково. Частта от оградата, която е в областта, е с дължина 33.6 км - почти колкото построената досега. Според областната управа реалното строителство ще започне в началото на май, а прогнозите са да завърши през юни. По всяка вероятност фирмите, които ще извършват строителството, ще бъдат повече от една за по-голяма експедитивност, допълват от областната управа. Не с такъв напредък мога да се похвалят областните управители на Ямбол и Бургас. От крайморския град обясниха, че заради наводнения е труднодостъпна местността, която трябва да се заснеме. Там тепърва престои избор на проектант. От обясненията на администрацията не стана ясно дали вече има избрана фирма. "Съгласно утвърдено задание на МВР в момента тече етап проектиране на обекта. Срокът за изпълнение е 20 работни дни", се посочва в писмен отговор на запитване на "Сега". Засега не е ясно с колко ще се оскъпи проектът заради избора на трима отделни проектанти за едно и също съоръжение. Не е ясно и как ще бъдат съгласувани трите проекта, така че да не се получи разминаване между отделните участъци. До този момент от правителството и МВР не дават информация колко ще струва всичко. Единствено известно е, че сумата започва от 90 млн. лв.
Източник: Сега (06.04.2015)
 
Новата ограда с Турция вече минава 48 млн. лв. Повече от 48 млн. лв., без провеждането на обществена поръчка, ще бъдат платени от правителството по сключените договори за строителството на оградата по границата с Турция. Това показва справка на Министерския съвет, изготвена по искане на OFFNews. Избраните от управителите на областите Бургас, Ямбол и Хасково фирми ще трябва да построят 82-километрова ограда заедно с инфраструктурата около нея. Към момента разчетите сочат, че новият участък ще излезе доста по-скъп, отколкото 30-те километра, построени от правителството на Пламен Орешарски. Тогава оградата бе градена от военните за близо 7.5 млн. лв., което прави под 250 хил. лв. на километър. Новото заграждение засега излиза близо 600 хил. лв. на километър. Най-много пари ще глътне участъкът в Бургаско. Там сключените договори са за 25 млн. лв. Областният управител Вълчо Чолаков е посочил три фирми, с които са сключени договори. Това са АБ ИНВЕСТ НН и "Пътстрой Бургас". Третата фирма е "Булдени". Три са и фирмите, избрани за строежа на оградата в Хасково. Губернаторът Добри Беливанов е подписал договори за близо 11 млн. лв. с фирмите "Транспортно строителство и възстановяване", ЕТ "Металик - Иван Михалов" и "Геопланпроект". Участък от оградата в Ямбол пък ще излезе близо 13 млн. лв. Областният Димитър Иванов е посочил фирмите ДП "Транспортно строителство и възстановяване" и "Геострой инженеринг". До момента правителството е отпуснало 30.5 млн. лв. за строителството на оградата. Предвидено е строежът в Бургаско да продължи 6 месеца, но има опции за удължаване на строежа.
Източник: Сега (01.10.2015)
 
Енемона АД отчита консолидирана печалба от 2,42 млн. лв. за първото полугодие на 2015 г. спрямо загуба от 1,45 млн. лв. за същия период на 2015 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg. Оповестяването му е забавено с един месец, след като крайният срок беше в края на август. Консолидираните приходи от продажби намаляват със 17% на годишна база до 53,2 млн. лв. за полугодието на тази година, но намалението е основно поради по-малките приходи в раздел "Други", които намаляват с близо 14 млн. лв. Приходите от услуги се увеличават с 6,5 млн. лв. до 6,6 млн. лв. за януари-юни 2015 г. спрямо същия период на миналата година. Приходите от продукция (основно строително-монтажни работи) се понижават с 14% на консолидирана годишна база до 21,5 млн. за периода. Спад от 1% до 24,6 млн. лв. бележат консолидираните приходи от продажби на стоки, където се включват основно приходи от продажба на електроенергия. Консолидираните активи на Енемона АД са за 173 млн. лв. към 30 юни 2015 г. (170 млн. лв. в началото на годината). Консолидираните текущи пасиви нарастват до 145,5 млн. лв. към 30 юни 2015 г. (спрямо 135,7 млн. лв. 6 месеца по-рано). В същото време текущите активи нарастват до 91,2 млн. лв. (спрямо 90 млн. лв. в началото на годината). Текущите задължения към банки и небанкови финансови институции нарастват с около 6 млн. лв. до 82,5 млн. лв. към 30 юни 2015 г. Нетекущите обаче са надолу с около 9 млн. лв. до 1,3 млн. лв. Разходите за персонала намаляват с около 4 млн. лв. на годишна база до 11,3 млн. лв. за полугодието на 2015 г. Основната част от текущите активи (за 91 млн. лв.) са „Други - Търговски и други вземания“ за общо 27,3 млн. лв. (ръст с 11,1 млн. лв. от началото на годината). На второ място са вземанията от клиенти и доставчици за 26,15 млн. лв., на трето - предоставените аванси за 17,15 млн. лв., на четвърто са вземанията по предоставени търговски заеми за 14,07 млн. лв. Енемона АД има издадени 3 вида инструменти, включително обикновени акции, привилегировани акции и варанти. Обикновените ценни книжа на дружеството поевтиняват с 94,9% през последните 12 месеца до 0,102 лв. за акция и 1,22 млн. лв. пазарна капитализация.
Източник: profit.bg (01.10.2015)