Новини
Новини за 1994
 
Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под N 485, т. 9, р. 2, стр. 188, по ф.д. N 832/89 на 1 състав преобразуване на държавна фирма “Геопланпроект” в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма “Геопланпроект” ЕАД, със седалище и адрес на управление София, община “Витоша”, бул. Цар Борис III N 215, и с предмет на дейност: проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи, търговска дейност. Дружеството е с капитал 29 054 000 лв., разпределен в 29 054 акции по 1000 лв., поема активите и пасивите на държавната фирма по баланса є към 31.ХII.1992 г. Дружеството е с неопределен срок, с назначен за срок 3 години съвет на директорите в състав: Стоянчо Милков Милошев, Дончо Владимиров Арабаджийски и Николай Драганов Бръшлянов, и се управлява и представлява от Дончо Владимиров Арабаджийски.
Източник: Държавен вестник (17.05.1994)