Новини
Новини за 1999
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите Златко Борисов Деков и Дончо Владимиров Арабаджийски; вписва новите членове на съвета на директорите Стоян Кирилов Цветков и Ирина Захариева Кекевска; вписва като изпълнителен директор Стоян Кирилов Цветков, който ще представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (21.09.1999)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 832/89 промяна за "Геопланпроект" - ЕАД, с държавно имущество: деноминира капитала от 50 638 400 лв. на 50 638,40 лв., разпределен в 31 649 поименни акции по 1,60 лв.
Източник: Държавен вестник (10.12.1999)