Новини
Новини за 2001
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.VI.2001 г. по ф. д. - 832/89 вписа промени за "Геопланпроект" - ЕАД, с държавно имущество: вписа вливане на "Пернишки териториален кадастър" - ЕООД, с държавно имущество, в "Геопланпроект" - ЕАД, с държавно имущество, при условията на универсалното правоприемство; вписва увеличение на капитала на "Геопланпроект" - ЕАД, от 50 638,40 лв. на 68 298 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1,60 лв. на 2 лв. и издаване на нови 2500 поименни акции с номинална стойност 2 лв.
Източник: Държавен вестник (16.10.2001)