Новини
Новини за 2002
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.Х.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (22.01.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-60 от 18 април 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-84 от 12.IV.2002 г., от Община - гр. Сухиндол, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на с. Горско Косово, община Сухиндол, област В. Търново. Границите на района са определени с околовръстен полигон от техническата служба на Община - Сухиндол. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на Община - Сухиндол. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (14.06.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-80 от 29 май 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 06-29 от 15.V.2002 г. на областния управител на област Плевен, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот № 000097 в землището на с. Гривица, община Плевен. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Гривица. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на кметство Гривица. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (21.06.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-97 от 5 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-156 от 22.V.2002 г., от изпълнителния директор на "Плевенски цимент" - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот номер 000292 в землището на с. Ясен, община Плевен. Имотът се намира в местността Азманското. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Ясен. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметство Ясен. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-110 от 24 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-168 от 18.VI.2002 г., от управителя на "Заводски строежи" - ЕООД, Плевен, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот номер 000094 в землището на с. Ясен, община Плевен. Имотът се намира в местността Азманското. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Ясен. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Кметство - Ясен. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-96 от 5 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-156 от 22.V.2002 г., от изпълнителния директор на "Плевенски цимент" - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти номера 000088, 001027 и 000145 в землището на Плевен. Имотите се намират в местността Витска Ялия. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на Плевен. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на Община - Плевен. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-102 от 7 юни 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал.1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-158 от 29.V.2002 г., от управителя на "Орел - керамика" - ООД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на керамична фабрика в с. Владислав, община Стражица, област В. Търново. Границите на района са: път Стражица - Владислав - Кесарево; дерета. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на кметството. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (26.07.2002)
 
АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА ЗАПОВЕД № 300-3-189 от 14 август 2002 г. На основание чл. 35, ал.1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект - гр. Берковица-юг, община Берковица, съдебен район Берковица. 1. Границите на обекта са: затворен полигон, минаващ по улиците Малинарка, Даме Груев, Ашиклар, Иван Панов, Цар Крум, Петър Берковски, Александровска, Антон Страшимиров, Радецки и земеделски имоти (край на регулацията). 2. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно договор № 11 от 2.VIII.2002 г., е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 3. Графикът за извършване на дейности по кадастъра е обявен в службата по кадастъра и общината. 4. В срок до 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се в урбанизираната територия, в съответствие с актовете за собственост.Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (17.09.2002)
 
Министерството на регионалното развитие предложи 5 големи дружества от геодезията и картографията да влязат в забранителния списък за приватизация, тъй като са свързани с националната сигурност на страната. Сред тях са "Геопланпроект", "Геодезия"-Пловдив и "Картографската фабрика", където се печатат и военните карти. Това каза шефът на дирекция "Управление и преструктуриране на държавната собственост" Анастас Захариев. В момента в забранителния списък за раздържавяване са общо 38 дружества и държавното "Строителство и възстановяване". За първото полугодие вземанията на ВиК фирмите, където държавата държи над 50%, са за 72 млн. лв. Увеличили са се и борчовете им, които към шестмесечието гонят 48 млн., обяви вчера зам.-министърът на регионалното развитие Георги Георгиев пред парламентарната комисия по местно самоуправление
Източник: Сега (19.09.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-150 от 10 юли 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра вх. № 94-148/25.VI.2002 г. от г-н Балабанов откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на стопански двор (имот № 269) в землището на с. Росно, община Златарица, област Велико Търново. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Росно. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332/4.VI.2001 г. на изп. директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Кметство - с. Росно. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изп. директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (01.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-201 от 4 септември 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-122 от 7.VIII.2002 г., от кмета на Община - гр. Червен бряг, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на кадастрален район № 5 - гр. Червен бряг. Границите на района са: на изток и юг - строителната граница на населеното място; на север - ул. Дядо Вълко и ул. Търговска; на югозапад - ул. Странджата (лесопарк "Голеж"). 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - гр. Червен бряг. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (08.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-202 от 4 септември 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-122 от 7.VIII.2002 г., от кмета на Община - гр. Червен бряг, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на кадастрален район № 1 - гр. Червен бряг. Границите на района са: на изток - ул. Г. С. Раковски; на запад - бул. Хр. Ботев и ул. Софроний Врачански; на север - ул. Кирил и Методий; на юг - ул. Тулча. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - гр. Червен бряг. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (08.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-183 от 2 август 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-201 от 29.VII.2002 г., от изпълнителния директор на "Кремиковци" - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на производствена площадка на "Кремиковци" - АД. Границите на района са в съответствие с границите, установени на схема, заверена от инвеститора. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в район "Кремиковци". 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (08.10.2002)
 
ЗАПОВЕД № 300-3-251 от 3 декември 2002 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № ЕТ-37 от 22.ХI.2002 г., от председателя на ЕТ "Румяна Пешкова" откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот № 390, м. Мандрите в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен. Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на гр. Тръстеник. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на общината. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на района в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: М. Гюрковски
Източник: Държавен вестник (27.12.2002)