Новини
Новини за 2003
 
ЗАПОВЕД № 300-3-147 от 9 юли 2003 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-64 от 4.VII.2003 г. от кмета на община Червен бряг, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на кадастрални райони 802, 803, 804 и 806 - гр. Червен бряг. Границите на района за създаване на кадастрална карта са: на запад - ул. В. Левски, ул. Г. Бенковски, ул. Тулча, ул. П. Р. Славейков, ул. Г. С. Раковски и ул. Златна Панега (жп район); на североизток - до строителната граница на населеното място; на изток - стар гробищен парк; на юг - ул. Търговска, ул. Дядо Вълко, ул. Рила, до строителната граница на населеното място и ул. Стара планина. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в община Червен бряг. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: Цв. Боев
Източник: Държавен вестник (19.08.2003)