Новини
Новини за 2004
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.Х.2003 г. вписа промени по ф. д. № 832/89 за "Геопланпроект" - ЕАД: вписва изменения и допълнения в устава съгласно протоколно решение № ТЗ-96 от 12.IХ.2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Източник: Държавен вестник (12.03.2004)
 
АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА ЗАПОВЕД № 300-3-15 от 23 януари 2004 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-2/15.I.2004 г. от кмета на община Видин откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на квартал Нов път - Видин. Границите на района са: север - ул. Екзарх Йосиф I; изток - жп линия Видин - Кошава; югоизток - жп линия Видин - София; юг - шосе Видин - Слана бара; запад - земеделски земи. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332/4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в общината. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: Цв. Боев
Източник: Държавен вестник (12.03.2004)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.Х.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (12.03.2004)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.ХII.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (20.07.2004)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 15.III.2004 г. по ф. д. № 832/89 промени за "Геопланпроект" - ЕАД: заличава като член на СД Анна Борисова Петкова; вписва като член на СД Лидия Николова Станкова.
Източник: Държавен вестник (22.10.2004)