Новини
Новини за 2005
 
ЗАПОВЕД № РД-16-1 от 4 февруари 2005 г. На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-3/2.II.2005 г., от кмета на община Силистра откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на с. Айдемир, община Силистра. Границите на района за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри са: север, изток и юг - строителната граница на населеното място, запад - улиците Заря до пресечката с Цветарска, Глогинка до пресечката с Гергана и Средец до пресечката с улица Дунав. 1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е "Геопланпроект" - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. 2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметството и общината. 3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Изпълнителен директор: Цв. Боев
Източник: Държавен вестник (08.03.2005)
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 832/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на "Геопланпроект" - ЕАД.
Източник: Държавен вестник (08.07.2005)