Регулирана информация

7.01.2009 13:33  : 3JWФинансови отчети 
На 7.01.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на Стомана АД в несъстоятелност - Перник /3JW/ от Търговския регистър
 Решение на Окръжен съд - Перник

30.10.2008 12:57  : 3JWФинансови отчети 
На 30.10.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за деветмесечието на 2008 год. на Стомана АД в несъстоятелност - Перник /3JW/
 Финансов отчет към 30.09.2008

8.09.2008 14:50  : 3JWФинансови отчети 
На 8.09.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо полугодие на 2008 год. от Стомана АД в несъстоятелност - Перник /3JW/
 Финансов отчет към 30.06.2008
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2008
 Оповестяване на счетоводната политика

1.04.2008 14:15  : 3JWФинансови отчети 
На 1.04.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2007 год. от Стомана АД в несъстоятелност - Перник /STOM/
 Баланс към 31.12.2007
 Отчет за приходите и разходите към 31.12.2007
 Отчет за паричните потоци към 31.12.2007
 Отчет за собствения капитал към 31.12.2007
 Доклад на независимия одитор
 Оповестяване на счетоводната политика
 Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2007 (елем. 7.3)
 Справка за приходите и разходите от лихви към 31.12.2007 (елем. 7.6)

4.03.2008 13:49  : 3JWНовини 
Разкриване на регулирана информация
Уведомление до КФН за сключен договор за разкриване на регулирана информация пред обществеността, съгласно Наредба №2 на КФН между Стомана АД и БИК Капиталов пазар ЕООД
 Уведомление до КФН

29.01.2008 15:30  : 3JWФинансови отчети 
На 29.01.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от Стомана АД-Перник (в несъстоятелност) /STOM/
 Финансов отчет
 Финансов отчет (ликвидация)
 Оповестяване на счетоводната политика на “Стомана” АД в несъстоятелност
 Приложения към финансовия отчет