Регулирана информацияФинансови отчети 
На 24.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2018 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Междинен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2Финансови отчети 
На 26.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Годишен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово през 2017 г.
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансовия отчет за 2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Справки-уведмления по образец по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба 2
 Декларация чл.100н, ал.4 т.4 б. "а" от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т.6, б."а" от Наредба 2
 Декларация чл.100н, ал.4 т.4 б. "б" от ЗППЦК и чл. 32, ал. 1, т.6, б."б" от Наредба 2Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
 Междинен доклад за дейността на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о