Кратък фирмен профил

Уникредит Булбанк АД - София


Контакти

София, 1000
пл. Света Неделя 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831919536
Капитал (лв.): 285 776 674
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 11.04.2018 
Предмет на дейност: Банката осъществява следните дейности : публично привличане на влогове или други възстановими средства в местна и чуждестранна валута от местни и чуждестранни физически и юридически лица и използването им за предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администреиране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, банкови карти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън извън случаите по т.2 по-горе; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с : а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др.; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа; участие в емисии на ценни книжа, както и всички други услуги и дейности по чл. 54 ал.2 и 3 от закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/ ; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове, събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; придобиване, изпращане и търговия с държавни ценни книжа, при условията и по реда на закона за държавния дълг; извършване на всякакви банкови и други дейности разрешени от бнб, допустими от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 390   стр.    
13.11.2018: ЕЦБ обяви кои шест български банки ще проверява Европейската...
13.11.2018: ЕЦБ влиза в 6 банки у нас още през ноември Банковият надзор в...
12.11.2018: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
09.11.2018: UniСrеdit Вulbаnк със 7% ръст на печалбата UnіСrеdіt Вulbаnк -...
09.11.2018: Надзорният съвет на УниКредит Булбанк одобри Теодора Петкова да...
06.11.2018: БНБ определи 10 важни банки с по-висок буфер за отпуснати заеми...
05.11.2018: Левон Хампарцумян предава директорския си пост в УниКредит...
26.10.2018: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 22.06.2018 г. и...
17.10.2018: УниКредит Булбанк ще предлага продуктите на Алианц УниКредит...
17.10.2018: "УниКредит" вече ще предлага застраховки на "Алианц" в своите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 15 355 пъти
[2016: 884, 2015: 556, 2014: 383, 2013: 766, 2012: 1 721, 2011: 1 650, ... ]