Кратък фирмен профил

Търговска банка Д АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121884560
Капитал (лв.): 90 064 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 27.12.2000 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства, предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо, както и извършване на други парични преводи, издаване и администриране на средства за плащане, като електронни платежни инструменти, пътнически чекове, приемане на ценности на депозит, дейност като депозитарна и попечителска институция, финансов лизинг, гаранционни сделки, търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство, консултации относно портфейлни инвестиции, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), придобиване и управление на дялови участия, отдаване под наем на сейфове, събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти, други подобни дейности, определени с актовете на Българската народна банка
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
01.03.2021: ББР свърши парите за безлихвени кредити Парите за безлихвено...
10.02.2021: Близо 305 млн. лв. са одобрените кредити по двете гаранционни...
29.10.2020: ББР е одобрила гаранции за 178 млн. лева по антикризисни...
15.10.2020: Aктивитe нa ТEЦ-Вaрнa ca зaлoжeни в "Търгoвcкa бaнкa Д", пишe...
29.09.2020: Близо 80 млн.лв. одобриха търговските банки по програмата на ББР...
16.09.2020: За 5 месеца банките са отпуснали 75 млн. лв. безлихвени...
02.09.2020: 70 млн. лв. са стигнали до гражданите под формата на безлихвени...
20.08.2020: Близо 16 000 кандидати са одобрени за безлихвени кредити Близо...
29.07.2020: Одобрените безлихвени кредити до 4500 лв. са под 60% Процентът...
22.07.2020: 9 банки искат да отпускат антикризисни кредити с гаранции от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 972 пъти
[2016: 731, 2015: 50, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 228, 2011: 190, ... ]