Кратък фирмен профил

ИНГ Банк Н.В. - клон София - София


Контакти

София, 1404
бул. България 49Б, вх. А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831553811
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-чуждестранен клон Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки по чл.54, ал.1 от зппцк, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/, финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти. сделки със:финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касети, придобиване и управление на дялови участия, консултация на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
18.09.2020: Десет банки ще кредитират "Булгартрансгаз" с 545 млн. евро Три...
26.05.2020: "Булгартрансгаз" отчита 104 млн. лв. печалба, но и 500 млн....
24.10.2019: "Булгартрансгаз" изтегли 200 млн. евро кредити заради "Балкански...
23.10.2019: Осигурени са първите 200 млн. евро за “Балкански поток”...
24.04.2019: Берлинската компания за иновации launchlabs открива офис у нас с...
11.03.2019: БЕХ избра банка, гарантираща плащането на 2/3 от глобата,...
12.01.2018: КФН отписа Енемона като публично дружество Комисията за...
23.06.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) На проведено на...
22.12.2016: Енемона Ютилитис АД е обявено в несъстоятелност. Решението на...
22.08.2016: ING става по-оптимистична за икономиката на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 586 пъти
[2016: 318, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]