Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 121 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.06.2017 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове от трети лица или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване на собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 134   стр.    
19.03.2018: БАКБ няма да наддава за ТБ "Виктория" на всяка цена До края на...
09.03.2018: БАКБ и "Инвестбанк" придобиват банка "Виктория" На проведено...
09.03.2018: БНБ харесва и БАКБ, и Инвестбанк за купувачи на банка...
26.02.2018: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София (ED6A) В...
26.02.2018: МВФ: Две български банки се нуждаят от по-големи капиталови...
13.02.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
08.02.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
08.02.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ-София АД е постъпил...
12.01.2018: КФН отписа Енемона като публично дружество Комисията за...
04.01.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 142 пъти
[2016: 420, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]