Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 131 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.02.2020  Предстоящо - 04.11.2020 
Предмет на дейност: 1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2; 4. Приемане на ценности на депозит; 5. Дейност като депозитарна или попечителска институция; 6. Финансов лизинг;7. Гаранционни сделки; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 10. Парично брокерство; 11. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. Издаване на електронни пари; 13. Придобиване и управление на дялови участия; 14. Отдаване под наем на сейфове; 15. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
 


Новини

  стр. 1 / 146   стр.    
16.09.2020: За 5 месеца банките са отпуснали 75 млн. лв. безлихвени...
02.09.2020: 70 млн. лв. са стигнали до гражданите под формата на безлихвени...
20.08.2020: Близо 16 000 кандидати са одобрени за безлихвени кредити Близо...
29.07.2020: Одобрените безлихвени кредити до 4500 лв. са под 60% Процентът...
01.07.2020: Още една банка започва да отпуска безлихвени кредити до 4500 лв....
23.06.2020: За седмица одобрените безлихвени кредити нарастват с 5.3 млн....
17.06.2020: Две банки оползотвориха ресурса си по програмата на ББР за...
15.06.2020: Банката за развитие е придобила 70% от увеличения капитал на...
09.06.2020: ББР е одобрила само половината от поисканите безлихвени...
15.05.2020: Още две банки се включиха в схемата за безлихвени заеми Още...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 175 пъти
[2016: 1 453, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]