Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1498   стр.    
14.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
14.12.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III...
14.12.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) В БФБ АД е постъпила следната...
14.12.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III...
14.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
14.12.2018: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) В БФБ АД е постъпило уведомление...
14.12.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III...
13.12.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) В БФБ-София АД е постъпило уведомление...
13.12.2018: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
13.12.2018: Грийнхаус Пропъртис АД - София (GH0A) В БФБ АД е постъпило...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 554 пъти
[2016: 2 212, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]