Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1440   стр.    
22.06.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) В БФБ-София АД е постъпил...
22.06.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) На проведено на 21.06.2018 г....
22.06.2018: Ръководствата на трите форндови борси-учредителки на SEE Link и...
22.06.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 19 юни...
22.06.2018: Ръководствата на трите фондови борси-учредителки на SEE Link и...
22.06.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 20 юни 2018...
22.06.2018: Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) На проведено на 21.06.2018 г....
21.06.2018: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) На проведено на...
21.06.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) На проведено на 20.06.2018 г. ОСА на...
21.06.2018: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) На проведено редовно ОСА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 150 пъти
[2016: 1 808, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]