Регулирана информацияФинансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2017
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки към финансовия отчет за периода 1.01 - 31.03.2017 г., съгласно приложимите ССФинансови отчети 
На 28.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет и доклад на одитор за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Справки по чл.32 ал.1 за 2016 г.
 Декларация за корпоративно управление за 2016 г.
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки по образец, определен от заместник-председателя за четвърто тримесечие на 2016 г., съгласно приложимите СС
 Пояснителни бележки към финансовия отчет за четвърто тримесечие на 2016 г., съгласно приложимите СС
 Информация, съгл. Приложение 9 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информацияФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Приложение към финансовия отчет на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна за деветмесечието на 2016 г.
 Информация, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 1.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Приложение към финансов отчет за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация