Кратък фирмен профил

Резервни части АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Брезовско шосе 133
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115032909
Капитал (лв.): 59 204
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.12.2018 
Предмет на дейност:  Производство на метални обвивки, производство на резервни части и електроустройства за всички отрасли на промишлеността и търговията, извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона, акционерното дружество може да извръшва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съотвествие със закона недвижими вещи и вещни права, ценни книги, права върxу изобретения, търговски марки, ноу-xау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
16.04.2018: Във връзка с Решение на КФН № 362-ФБ/11.04.2018 г. за прилагане...
26.06.2012: Резервни части АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
26.04.2012: Резервни части АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
09.12.2010: БФБ спира търговията с 65 емисии заради неплатени такси, търси...
11.05.2010: Дружества, които към 04.05.2010 г. не са разкрили пред...
06.01.2010: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
11.11.2009: На проведено ОСА от 16.10.2009 год. на Резервни части АД-Пловдив...
07.08.2009: Съветът на директорите на “Резервни части” - АД, Пловдив, на...
16.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273,...
03.09.2008: В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 029 пъти
[2016: 232, 2015: 104, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 267, 2011: 72, ... ]