Кратък фирмен профил

Интеркапитал Маркетс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Добруджа 6, ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131057477
Капитал (лв.): 1 600 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 03.05.2010 
Предмет на дейност: 1. Предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие на територията на Република България и в чужбина, както следва: a) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; b) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; c) управление на портфейл; d) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; e) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; f) организиране на многостранна система за търговия. 2. Извършване на територията на Република България и в чужбина на следните допълнителни услуги: a) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; b) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; c) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; d) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; e) услуги, свързани с предлагането за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка. f) услуги по ал. 1 и т. 1, 2, 4, и 5 от ЗПФИ във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на тези услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
15.01.2020: Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници,...
03.12.2019: Във връзка с подадено от ИП Интеркапитал Маркетс АД заявление,...
18.11.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
27.12.2018: Във връзка с подадено от ИП Интеркапитал Маркетс АД заявление,...
27.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
30.11.2017: Във връзка с подадено от ИП Интеркапитал Маркетс АД заявление,...
29.11.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.09.2017: Във връзка с подадено от ИП Интеркапитал Маркетс АД заявление,...
01.09.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД,...
08.06.2017: Във връзка с подадено от ИП Интеркапитал Маркетс АД заявление,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 538 пъти
[2016: 294, 2015: 27, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 97, 2011: 19, ... ]