Кратък фирмен профил

Обединена българска банка АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Витоша 89Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694959
Капитал (лв.): 93 838 321
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 19.12.2022 
Предмет на дейност: Дружеството е банка Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или други начини за финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката извършва и следните дейности: 1. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 257   стр.    
15.02.2023: БНБ разреши сливането на KBC Банк и ОББ Българската народна...
14.02.2023: Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие...
07.02.2023: Дистрибуторът на текстил и козметика за хотели "Ларен МН" ЕООД...
23.12.2022: ЕИФ и ОББ с “ОББ Интерлийз” с гаранции за 110 млн. евро за...
19.12.2022: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
24.11.2022: „КВС асет мениджмънт“ вече контролира 100% в „КВС Управление на...
14.11.2022: Машиностроителната компания "ИНКА машин билдинг", изгражда нов...
10.10.2022: ББР подписа с 9 банки за облекчения в кредитирането на граждани...
03.10.2022: „Чайкафарма“ няма да разпредели печалбата за 2020 и...
20.09.2022: Завод „Технически компоненти България“ (TCB), част от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 618 пъти
[2016: 3 340, 2015: 372, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 062, 2011: 754, ... ]