Кратък фирмен профил

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
ул. Антим I 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131148642
Капитал (лв.): 35 706 593
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.11.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел представянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 49   стр.    
27.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) На проведено извънредно ОСА...
24.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ АД са постъпили...
23.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ АД са постъпили...
20.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
18.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
16.11.2020: Каролев и Чоролеев са предложени за ликвидатори на "Прайм...
16.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ АД са постъпили...
16.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
13.11.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ АД са постъпили...
30.10.2020: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 492 пъти
[2016: 1 294, 2015: 208, 2014: 124, 2013: 248, 2012: 550, 2011: 533, ... ]