Кратък фирмен профил

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
ул. Антим I 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131148642
Капитал (лв.): 35 706 593
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел представянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
26.01.2018: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
28.11.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
31.10.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
01.09.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
27.07.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ...
18.07.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В изпълнение на препоръка...
15.06.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ-София АД е постъпило...
12.06.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ-София АД са постъпили...
12.06.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ-София АД е постъпило...
30.05.2017: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 696 пъти
[2016: 498, 2015: 208, 2014: 124, 2013: 248, 2012: 550, 2011: 533, ... ]