Кратък фирмен профил

Интернешънъл Асет банк АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 81-83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694329
Капитал (лв.): 30 306 444
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.03.2021 
Предмет на дейност: Дружеството е банка предмет на дейност на банката е извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. банката извършва и следните търговски сделки: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. - финансов лизинг; 6. - гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. - предоставяне на услуги и/или извършване на дейности като инвестиционен посредник по смисъла на закона за пазарите на финансови инструменти; 9. - парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. - отдаване под наем на сейфове; 14. - събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл.2 на закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията й по предоставени кредити. банката може да създава или придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
17.09.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) Във връзка с...
19.04.2021: Интернешънъл Асет Банк приключи пандемичната 2020 г. с печалба...
29.09.2020: Близо 80 млн.лв. одобриха търговските банки по програмата на ББР...
16.09.2020: За 5 месеца банките са отпуснали 75 млн. лв. безлихвени...
02.09.2020: 70 млн. лв. са стигнали до гражданите под формата на безлихвени...
20.08.2020: Близо 16 000 кандидати са одобрени за безлихвени кредити Близо...
29.07.2020: Одобрените безлихвени кредити до 4500 лв. са под 60% Процентът...
01.07.2020: Още една банка започва да отпуска безлихвени кредити до 4500 лв....
23.06.2020: За седмица одобрените безлихвени кредити нарастват с 5.3 млн....
17.06.2020: Две банки оползотвориха ресурса си по програмата на ББР за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 853 пъти
[2016: 1 307, 2015: 125, 2014: 88, 2013: 176, 2012: 423, 2011: 351, ... ]