Кратък фирмен профил

Интернешънъл Асет банк АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 81-83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694329
Капитал (лв.): 30 306 444
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.03.2018 
Предмет на дейност: Извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиранне за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо ; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т. 1 ; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със; а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и др. услуги и дейности по чл.5, ал.2 и ал. 3 от закона за пазарите на финансови инструменти. финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; др. подобни дейности, определени от бнб, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл. 2 на закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейноста й, с осигуряването и опазването на нейното имущество или с процеса на събиране на вземанията си по представени кредити. Извършване на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване на администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки, търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиент; други подобни дейности, определени от Българската народна банка, както и дейности, свързани с дейностите, посочени в чл. 2 от Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейностите й, с осигуряването и опазването на нейното имущество или с процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
 


Новини

  стр. 1 / 46   стр.    
18.05.2018: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) На проведено на 17.05.2018 г....
18.05.2018: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) На проведено редовно ОСА от...
20.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено на 16.03.2018 г. ОСА на...
19.03.2018: М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) В БФБ-София АД са постъпили...
19.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 16.03.2018...
13.02.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
09.01.2018: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Уведомяваме, че ХД Дунав АД удължи...
29.06.2017: ТК-ХОЛД АД-София (T24) На 28.06.2017 г. ТК-ХОЛД АД придоби...
27.06.2017: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) На проведено...
27.06.2017: КФН забрани на "Слънчев бряг холдинг" да придобие акции от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 989 пъти
[2016: 443, 2015: 125, 2014: 88, 2013: 176, 2012: 423, 2011: 351, ... ]