Кратък фирмен профил

СИИ Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1124
ул. Петър Делян 7, вх. А, ет. 3, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175006705
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.01.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
12.12.2017: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) В БФБ-София АД са постъпили...
14.08.2017: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) В БФБ-София АД са постъпили...
06.07.2017: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) На проведено редовно ОСА от...
01.06.2017: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) В БФБ-София АД са постъпили...
29.06.2016: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) На проведено ОСА от 27.06.2016 год....
17.05.2016: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) В БФБ-София АД са постъпили...
09.05.2016: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) На основание чл. 65, ал. 6 от Част...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 237 пъти
[2016: 222, 2015: 131, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 252, 2011: 138, ... ]