Кратък фирмен профил

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Христо Ботев 49, Кепитал Сити Център, ет. 2, офис ССС
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175060449
Капитал (лв.): 20 930 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством, покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
22.06.2017: Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (6B4) На проведено на...
17.05.2017: Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (6B4) В БФБ-София АД са...
16.02.2017: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-Пловдив (6B4) Дружеството уведомява,...
29.11.2016: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-Пловдив (6B4) На проведено на...
24.10.2016: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-Пловдив (6B4) В БФБ-София АД са...
04.07.2016: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-Пловдив (6B4) На проведено ОСА от...
31.05.2016: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-София (6B4) В БФБ-София АД са...
04.05.2016: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-Пловдив (6B4) На проведено ОСА от...
15.03.2016: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-София (6B4) В БФБ-София АД са...
06.10.2015: Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ-София (6B4) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 824 пъти
[2016: 360, 2015: 215, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 356, 2011: 234, ... ]