Кратък фирмен профил

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175050274
Капитал (лв.): 4 454 126
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 06.07.2016  Предстоящо - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизация на вземанията.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
30.05.2017: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
25.07.2016: ФЕЕИ АДСИЦ с 48% спад на приходите от лихви за полугодието Фонд...
08.07.2016: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
08.06.2016: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
25.05.2016: Енемона Ютилитис е обявено в неплатежоспособност с дата 31...
13.04.2016: Проблемните вземания на ФЕЕИ АДСИЦ достигат над 69% в края на...
13.04.2016: Фонд за енергетика и енергийни икономии (ФЕЕИ) АДСИЦ отчита...
19.02.2016: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Фонд за...
25.11.2015: Некст Дженерейшън Консулт АД е придобило 30,24% от ФЕЕИ АДСИЦ...
20.11.2015: Naver Investment Inc. е излязло от Интеркапитал Пропърти...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 719 пъти
[2016: 245, 2015: 157, 2014: 87, 2013: 175, 2012: 464, 2011: 383, ... ]