Кратък фирмен профил

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. А. С. Пушкин 24, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148031273
Капитал (лв.): 16 179 999
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.10.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
18.10.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) На проведено...
03.10.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) Поради липса на...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
10.09.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) В БФБ АД са...
22.08.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ АД е...
29.06.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) На проведено...
15.06.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) Поради липса на...
12.06.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) Във връзка с...
12.06.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
05.06.2018: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 955 пъти
[2016: 442, 2015: 194, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 495, 2011: 156, ... ]