Кратък фирмен профил

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. А. С. Пушкин 24, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148031273
Капитал (лв.): 16 179 999
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
13.12.2017: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от част III...
08.12.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
07.12.2017: КФН потвърди проспект за облигации на "Супер Боровец пропърти...
05.12.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
11.10.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД,...
10.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
26.09.2017: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) Дружеството...
04.09.2017: БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 05.09.2017 г....
09.08.2017: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) Във връзка с...
08.08.2017: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SB) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 849 пъти
[2016: 336, 2015: 194, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 495, 2011: 156, ... ]