Кратък фирмен профил

НИД Индустриален фонд АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 5, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121247332
Капитал (лв.): 805 951
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Инв. дружество Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Продукти и услуги:
Инвестиране в ценни книжа (с изключение на ценни книжа на учредителите и други случаи, определени от устава и закона), инвестиране в ценни книжа на други емитенти при съответните ограничения на закона и устава, придобиване на движими и недвижими вещи, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността.
Предмет на дейност: инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, на принципа на разпределение на риска.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
11.01.2018: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ-София АД е постъпил...
27.06.2017: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено редовно ОСА...
10.05.2017: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ-София АД са...
19.07.2016: НИД „Индустриален фонд” е на загуба в размер на 42,4 хил.лв....
30.06.2016: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено ОСА от...
30.05.2016: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ-София АД са...
25.01.2016: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) В БФБ-София АД е постъпил...
08.01.2016: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На заседание на Съвета на...
08.01.2016: НИД Индустриален Фонд ще опита да увеличи капитала си с 1,9 млн....
24.09.2015: НИД Индустриален Фонд АД-София (5I5) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 109 пъти
[2016: 234, 2015: 292, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 367, 2011: 256, ... ]