Кратък фирмен профил

Булгар Чех Инвест холдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Белград No 2, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120054800
Капитал (лв.): 1 191 105
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.01.2020 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружество е: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 2. придобиване, управление и продажба на облигации; з. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; 4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; инвестиране и инвестиционно кредитиране 5. маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност 6. други търговски сделки, незабранени със закон. дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост. холдинговото дружество може да придобива и отчждава недвижими имоти. дружеството може да учредява дъщерни дружества, еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, да открива в страната и в чужбина представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина. дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
18.12.2019: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (6B6) Поради липса на...
19.11.2019: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (6B6) В БФБ АД са постъпили...
01.11.2019: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) На проведено...
05.09.2019: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) В БФБ АД са постъпили...
04.07.2019: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) На проведено редовно...
14.05.2019: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) В БФБ АД са постъпили...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
02.07.2018: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) На проведено редовно...
03.05.2018: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) В БФБ-София АД са...
14.03.2018: Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян (6B6) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 735 пъти
[2016: 682, 2015: 90, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 290, 2011: 358, ... ]