Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 07.06.2018 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 641   стр.    
18.03.2019: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF) Във...
18.03.2019: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF) Във...
15.03.2019: Астера I ЕАД-Варна (7A3S) Уведомление по реда на чл.100ц ал.2...
13.03.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
13.03.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
13.03.2019: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB) Във връзка с...
12.03.2019: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) В БФБ са постъпили...
07.03.2019: Астера I ЕАД-Варна (7A3S) Във връзка с настъпване на лихвено...
05.03.2019: ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CFB) В БФБ АД е...
25.02.2019: Елана Финансов Холдинг АД-София (229E) Във връзка с настъпване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 467 пъти
[2016: 1 440, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]