Кратък фирмен профил

СЛС Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175341828
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
03.10.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) Уведомление по чл. 19, пар. 3 от...
31.07.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) СЛС Имоти АДСИЦ-София представи...
03.07.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) В БФБ АД са постъпили материали за...
28.05.2019: СЛС Имоти АДСИЦ - София свиква Извънредно общо събрание на...
02.05.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) СЛС Имоти АДСИЦ-София представи...
01.04.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) Уведомление за промяна в дялово...
01.04.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) СЛС Имоти АДСИЦ-София публикува...
01.03.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
15.02.2019: СЛС Имоти АДСИЦ-София (ERQ) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 751 пъти
[2016: 479, 2015: 115, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 252, 2011: 204, ... ]