Кратък фирмен профил

Пи Ар Си АДСИЦ - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 139
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175326309
Капитал (лв.): 19 692 450
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвежими имоти (секюритизация на недвижими имоти) покупка на правото на собственост и др вещни права върху недвижими имоти извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление отдаване под наем лизинг или аренда и(или( продажбата им както и извършване на др търговски дейности пряко свързани с осъществяването на посочените погоре дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
22.06.2018: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено редовно ОСА от...
27.04.2018: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) В БФБ-София АД са постъпили...
16.05.2017: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено редовно ОСА от...
03.04.2017: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) В БФБ-София АД са постъпили...
12.12.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
09.12.2016: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
15.11.2016: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) Пи Ар Си АДСИЦ уведомява за...
14.11.2016: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) Във връзка с постъпило уведомление...
11.11.2016: БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че съгласно...
10.11.2016: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) На проведено ОСА от 08.11.2016 год....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 701 пъти
[2016: 372, 2015: 157, 2014: 84, 2013: 169, 2012: 354, 2011: 156, ... ]