Кратък фирмен профил

Лев инвест АДСИЦ - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 111 – 117, БЦ Евротур, ет.2, офис 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175322105
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
22.06.2018: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) На проведено редовно ОСА от...
02.05.2018: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) В БФБ-София АД са постъпили...
16.03.2018: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) На проведено извънредно ОСА от...
06.03.2018: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) Поради липса на кворум, свиканото...
19.01.2018: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) В БФБ-София АД са постъпили...
06.07.2017: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) На проведено редовно ОСА от...
03.07.2017: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) Дружеството е сключило трудов...
20.06.2017: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) Поради липса на кворум, свиканото...
16.05.2017: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) В БФБ-София АД са постъпили...
02.06.2016: Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV) На проведено ОСА от 01.06.2016 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 258 пъти
[2016: 375, 2015: 161, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 302, 2011: 101, ... ]