Кратък фирмен профил

Агроенерджи АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200087788
Капитал (лв.): 18 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2020  Предстоящо - 19.10.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
16.09.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) В БФБ АД са постъпили материали...
18.08.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Уведомление по чл.148б от...
20.07.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Агроенерджи АДСИЦ-София ...
30.06.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) На проведено редовно ОСА от...
29.05.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) В БФБ АД са постъпили материали...
04.05.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Агроенерджи АДСИЦ-София ...
06.04.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Уведомление за отлагане...
31.01.2020: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Агроенерджи АДСИЦ-София ...
30.10.2019: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Агроенерджи АДСИЦ-София ...
31.07.2019: Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) Агроенерджи АДСИЦ-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 736 пъти
[2016: 698, 2015: 134, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 363, 2011: 102, ... ]