Кратък фирмен профил

СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Цар Освободител 150
тел.: 052/634 132, 613 797, 0879599929
e-mail: ag_varna@abv.bg
WEB-site: http://www.agvarna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000090065
ИН по ДДС: BG000090065
Фирмено дело: 483/2001
Брой служители: 247 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -69 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 992 (2016)
ДМА (хил. лв.): 570 (2016)
Капитал (лв.): 295 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология. оказване на болнична помощ- диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни в областта акушерството и гинекологията; родилна помощ; неонатология-интензивно лечение с междуобластни функции; ин витро фертилизация; лабораторна, функционална и образна диагностика, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съобразно действащото законодателство; консултации поискани от лекар от друго заведение
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна
 Отчет за дейността на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна към 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК

Не са достъпни новини.