Кратък фирмен профил

Валор Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1408
ул. Енос 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201089598
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набирани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и\или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.06.2019: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2019: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ АД са постъпили...
17.05.2019: Валор Пропъртис АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
28.06.2018: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) На проведено редовно ОСА от...
23.05.2018: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ-София АД са постъпили...
02.01.2018: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) На проведено извънредно ОСА...
29.11.2017: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ-София АД са постъпили...
01.06.2017: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) На проведено редовно ОСА от...
18.05.2017: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) Поради липса на кворум,...
28.04.2017: Валор Пропъртис АДСИЦ-София (VPC) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати