Кратък фирмен профил

Интерпред БГ АД - София


Контакти

София, 1267
бул. Княгиня Мария-Луиза /Предгаров Площад, Комплекс Трафик Маркет 67, 102
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202202383
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.07.2019 
Предмет на дейност: Ресторантьорство, хотелиерство, автосервизна дейност, спедиторска, строителна и ремонтна дейност, производство и продажба на хлебни изделия, вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността, посреднически и агентски услуги, туристически услуги, складова дейност изграждане, поддръжка и експлоатация на специализирани обекти за съхранение и други дейности с храни и други стоки от животински и растителен произход, представителство на фирми вносители на храни и други стоки от животински и растителен произход, обмен на валута, търговия с хранителни и промишлени стоки и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.