Кратък фирмен профил

МБИ България ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Коста Лулчев 10, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131379236
Капитал (лв.): 1 010 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини за добива и строителството
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Изграждане на багерни кофи и рамена на земекопни машини или на всякакъв вид изработка и производство в сферата на машинните конструкции, както и всякаква финансова, движима и недвижима операция за осъществяване на предмета на дейност; маркетинг и реклама; внос и износ; посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; външна търговия, спедиторска дейност, представителство и търговско посредничество; операции, отнасящи се до строителството и недвижимите имоти по принцип, като закупуване, строителство, реконструкция, продажба, администрация и управление на недвижими имоти и земи; да сключва договори за отдаване под наем - активни и пасивни, както и всяка друга дейност, разрешена и не изрично забранена от закон или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.