Кратък фирмен профил

Първа инвестиционна банка АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе № 111 П
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831094393
Капитал (лв.): 149 084 800
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Първичен дилър Емитент Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 15.01.2024 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и представя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1ноември 2009г - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; 3. Приемане на ценности на депозит; 4. Дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; 6. Гаранционни сделки; 7. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.8; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; 8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9. Парично брокерство; 10. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. Придобиване и управление на дялови участия; 13. Отдаване под наем на сейфове; 14. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. Други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (БНБ).
 


Новини

  стр. 1 / 300   стр.    
01.03.2024: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (FIB) ТБ Първа...
16.02.2024: След близо 30 години на българския пазар емблематичния...
13.02.2024: В края на декември 2023 г. жилищните кредити са 19.901 млрд. лв....
09.02.2024: Към 31 декември 2023 г. 23 банки оперират в банковия сектор на...
08.02.2024: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (FIB) ТБ Първа...
02.02.2024: ПИБ срещу "С.Г. груп" След като миналата година свързани с...
31.01.2024: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (FIB) ТБ Първа...
30.01.2024: Предлагат туристическа база „Клисура“ с 10 на сто по-евтино...
19.01.2024: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (FIB) На проведено на...
08.01.2024: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (FIB) Оповестяване на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 966 пъти
[2024: 902, ... ]