Кратък фирмен профил

Ситибанк Европа АД, клон България - София


Контакти

София, 1505
бул. Ситняково 48 ет. 10, Сердика офиси
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202861597
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-чуждестранен клон Инв. посредник
Продукти и услуги:
прехвърляне на търговското предприятие от СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ, ЕИК/ПИК 130325402 на Ситибанк Европа АД, клон България, ЕИК/ПИК 202861597
Предмет на дейност: 1. приемане на влогове и други възстановими средства от населението като заем, в това число: потребителски кредити, ипотечни кредити, факторинг (със или без право на регресен иск); финансиране на търговски транзакции (включително форфетинг); финансов лизинг; платежни услуги, така както са дефинирани в член 4, параграф 3 на директива 2007/64/ео на европейския парламент и на съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар; издаване и администриране на други платежни средства (например пътнически чекове и банкови чекове), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 4; предоставяне на гаранции и ангажименти; търговия за собствена сметка и за сметка на клиенти с: инструменти на паричния пазар, чуждестранна валута, финансови фючърси и опции, валутни и лихвени инструменти, прехвърлими ценни книжа; съхранение и администриране на ценни книжа; услуги по отговорно пазене; 2. следните инвестиционни услуги и дейности: 2.1. получаване и предаване на нареждания във връзка с един или повече от следните финансови инструменти: прехвърлими ценни книжа; инструменти на паричния пазар; опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривативи, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, или други деривативни инструменти, финансови индекси или финансови мерки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или парично плащане; 2.2. изпълняване на нареждания от името на клиенти във връзка с един или повече от следните финансови инструменти: прехвърлими ценни книжа; инструменти на паричния пазар; опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривативи, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, или други деривативни инструменти, финансови индекси или финансови мерки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или парично плащане; 2.3 търгуване за собствена сметка във връзка с един или повече от следните финансови инструменти: прехвърлими ценни книжа; инструменти на паричния пазар; опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривативи, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, или други деривативни инструменти, финансови индекси или финансови мерки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или парично плащане; 2.4. управление на портфейли от прехвърлими ценни книжа; 3. следните спомагателни услуги във връзка с инвестиционните услуги и дейности: 3.1. съхраняване и администриране на следните финансови инструменти: прехвърлими ценни книжа, и/или; инструменти на паричния пазар и/или; дялове в предприятия за колективно инвестиране; опции, фючърси, суапове и всякакви други договори за деривативи, свързани със стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, при условие, че те се търгуват на регулиран пазар и/или многостранни системи за търговия (мст); 3.2. отпускане на кредити или заеми на инвеститор, за да може той да осъществи транзакция с един или повече от следните финансови инструменти: прехвърлими ценни книжа, и/или инструменти на паричния пазар.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
18.09.2020: Десет банки ще кредитират "Булгартрансгаз" с 545 млн. евро Три...
10.07.2020: 13 банки се състезават за кредитори на "Булгартрансгаз" Общо...
26.05.2020: "Булгартрансгаз" отчита 104 млн. лв. печалба, но и 500 млн....
24.10.2019: "Булгартрансгаз" изтегли 200 млн. евро кредити заради "Балкански...
23.10.2019: Осигурени са първите 200 млн. евро за “Балкански поток”...
30.01.2019: "Емка" увеличава продажбите и печалбата си през 2018 г....
23.06.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) На проведено на...
02.08.2016: Петте най-големи банки у нас увеличават активите си с 4,7 млрд....
02.09.2015: 6 клона на чуждестранни банки у нас остават извън...
03.07.2015: Междубанковите депозити са се свили с над 1/4 през май Над...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати