Кратък фирмен профил

Марте холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, Коста Лулчев 10, вх. А, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203493671
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 18.07.2018 
Предмет на дейност: Извършване на позволената от закона дейност на холдингови дружества и по-специално: 1/ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други български и/или чуждестранни дружества или други юридически лица ; 2/ придобиване, управление и продажба на облигации, 3/ придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; 4/ финансиране, техническо, търговско, административно и финансово координиране, управление и контрол на дружествата и юридическите лица, в които холдингът има участие (контролирани лица); 5/ услуги по инкасиране, плащане и прехвърляне на средства от/на контролираните лица, в които холдингът участва; 6/ оказване на технически, административни и търговски услуги в полза на контролираните лица и/или евентуално други трети лица; 7/ извършване на собствена производствена и търговска дейност от всички позволени от закона форми, като се изключат дейностите, които съгласно чл. 278, ал. 2 от Търговския закон за забранени за осъществяване от холдингови дружества. В случай че за осъществяване на някоя от дейностите на дружеството, съгласно закона е необходимо предварителното получаване на съответен лиценз, разрешително, регистрация или друг подобен документ, то Дружеството ще осъществява тази дейност след получаване на съответния документ
 

Не са достъпни новини.