Кратък фирмен профил

БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203645531
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 27.04.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
16.07.2018: БФБ АД вписа в регистъра си следните промени по партидата на БПД...
06.06.2018: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) Дружеството...
02.05.2018: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На проведено...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 3, във връзка...
21.03.2018: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В БФБ-София АД...
15.03.2018: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В БФБ-София АД...
02.03.2018: Arco Vara продаде борсовото си дружество за имоти в България за...
03.01.2018: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На проведено...
04.12.2017: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В БФБ-София АД...
17.11.2017: Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати