Кратък фирмен профил

ФК Логос ТМ АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Витоша 94, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831382303
Капитал (лв.): 4 200 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Валута-безкасово Финансова къща Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 30.03.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
20.03.2012: Тексим банк вече е собственик на 100% от управляващо дружество...
27.06.2011: Колко струва една банка? Андрей Георгиев, изп. директор на...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.05.2009: ФК Логос-ТМ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.05.2009: ФК Логос-ТМ АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.10.2007: Управляващо дружество "Болкан капитал мениджмънт" е на пазара на...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.07.2007: Съветът на директорите на "Финансова къща Логос - ТМ" - АД,...
02.02.2007: Трети взаимен фонд, ориентиран към пазарите от Източна Европа,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 724 пъти
[2016: 804, 2015: 160, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 296, 2011: 86, ... ]