Кратък фирмен профил

Ем ЕС Транс ООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Бдин 2
тел.: 02/0878865667, 0888 70 39 40
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175006146
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): 175 (2015)
Оборот (хил. лв.): 395 (2015)
ДМА (хил. лв.): 815 (2015)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Транспортни услуги, отдаване на автомобили под наем, внос на автомобили и строителна техника, търговия с автомобили и резервни части, спедиционна дейност, ремонтно-сервизна дейност, вътрешна и външна търговия, представителство и агентство на чуждестранни и български физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна и маркетингова дейност, дистрибуторство, посредническа и консултантска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София
 Финансов отчет на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на Ем ЕС Транс ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Ем ЕС Транс ООД - София към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмо

Не са достъпни новини.