Кратък фирмен профил

Груп Транс енерджи ООД - София


Контакти

София, 1504
бул. Патриарх Евтимий 19Б, ет. 4, ап. А
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201195719
ИН по ДДС: BG201195719
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 2 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): -1 108 (2020)
Общо приходи (хил. лв.): 3 (2020)
ДМА (хил. лв.): 14 492 (2019)
Капитал (лв.): 640 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на търговски обекти, мениджмънт, маркетинг, лизинг, посредническа дейност, проучвателна, проектантска и строително - монтажна дейност в областта на инфраструктурното строителство без ограничения, в това число пътища, пристанища, летища, железопътни, тролейбусни, трамвайни и въжени линии, водоснабдителни, канализационни, електрически мрежи, газопроводи, нефтопроводи, топлопроводи и съоръжения към тях, инженерингова дейност в страната и чужбина, проектиране, строителство и строително - монтажна дейност, производство, доставка и монтаж на оборудване за всякакъв вид обекти, производство и търговия с електрическа енергия /след придобиване на лиценз/, събиране, депониране, третиране, оползотворяване, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на битови, строителни и производствени отпадъци /след неоходимите разрешения/ и извършване на всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лицензи) от съответните държавни или общински органи ще бъдат извършвани след набавянето на необходимите документи.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 18.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Бележки към междинен финансов отчет, към 30.06.2017 г.
 Междинен доклад за дейността, към 30.06.2017 г.
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „а“ от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3, „б“ от ЗППЦК
 Справки-уведомления по образец, към 30.06.2017 г.
 Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2, към 30.06.2017 г.
 Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596/2014, към 30.06.2017 г.

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 225 пъти
[2024: 225, ... ]