Кратък фирмен профил

Груп Транс енерджи ООД - София


Контакти

София, 1504
бул. Патриарх Евтимий 19Б, ет. 4, ап. А
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201195719
ИН по ДДС: BG201195719
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 2 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 195 (2016)
Оборот (хил. лв.): 23 685 (2016)
ДМА (хил. лв.): 13 (2016)
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на търговски обекти, мениджмънт, маркетинг, лизинг, посредническа дейност, проучвателна, проектантска и строително - монтажна дейност в областта на инфраструктурното строителство без ограничения, в това число пътища, пристанища, летища, железопътни, тролейбусни, трамвайни и въжени линии, водоснабдителни, канализационни, електрически мрежи, газопроводи, нефтопроводи, топлопроводи и съоръжения към тях, инженерингова дейност в страната и чужбина, проектиране, строителство и строително - монтажна дейност, производство, доставка и монтаж на оборудване за всякакъв вид обекти, производство и търговия с електрическа енергия /след придобиване на лиценз/, събиране, депониране, третиране, оползотворяване, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на битови, строителни и производствени отпадъци /след неоходимите разрешения/ и извършване на всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лицензи) от съответните държавни или общински органи ще бъдат извършвани след набавянето на необходимите документи.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017

Не са достъпни новини.