Кратък фирмен профил

Траш Енерджи ЕООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Х. Димитър 32, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202712347
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Извършване на вътрешно и външнотърговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство, посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, търговия с хранителни стоки, хотелиерство, ресторантъорство, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, сметосъбиране, сметоизвозване, съхраняване, третиране на отпадъци, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, сепариране, рециклиране, повторно използване, оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане на отпадъци от опаковки чрез организиране на системи за разделно събиране, сепариране и рециклиране като за дейностите и/или услугите с разрешителен режим, извършване след съответно разрешение, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

05.10.2018: „Траш Енерджи“ ЕООД ще бъде новият концесионер на участък...
03.10.2018: Дружеството „Траш Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати