Кратък фирмен профил

Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Енос 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000694724
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Валута-безкасово Инв. посредник Първичен дилър Финансова къща Член на БФБ
Предмет на дейност: Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на европейския съюз и европейското икономическо пространство, както и в трети държави. инвестиционните услуги и дейности са следните:приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти. дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
28.09.2018: Облигациите на БЕХ ще се търгуват на борсата от 2...
23.08.2018: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София...
25.07.2018: БЕХ набра още 150 млн. евро от инвеститорите Само месец след...
27.06.2018: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 20.04.2018 г. и...
18.06.2018: БЕХ ще емитира евроблигации В понеделник Българския енергиен...
12.06.2018: Шестнадесет инвестиционни посредници ще участват в четвъртото...
11.06.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
30.05.2018: Публичното предлагане на "Градус" може да се проведе през юни...
21.05.2018: БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от поне 500...
16.05.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 985 пъти
[2016: 274, 2015: 75, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 292, 2011: 257, ... ]