Кратък фирмен профил

Браво пропърти фонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. “Черни връх” №51, офис Х, сграда 2, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204729982
Капитал (лв.): 36 700 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.03.2023 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба и всяка друга дейност, свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
30.05.2023: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) В БФБ АД е постъпил...
05.05.2023: „Браво Пропърти Фонд“ увеличава приходите от наем за първото...
20.04.2023: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) Във връзка с решението за...
13.04.2023: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) В БФБ е постъпила...
05.04.2023: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) Във връзка с настъпване...
05.04.2023: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) Във връзка с настъпване...
03.04.2023: "Браво Пропърти Фонд" е привлякъл нов ключов наемател за офис...
31.03.2023: “Браво Пропърти фонд” АДСИЦ – София разпредели дивидент за...
30.03.2023: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) На проведено на...
30.03.2023: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) На проведено на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати