Кратък фирмен профил

Браво пропърти фонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204729982
Капитал (лв.): 36 700 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.04.2021 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба и всяка друга дейност, свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
14.07.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) В БФБ е постъпила...
06.07.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) Във връзка с настъпване...
06.07.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) Във връзка с настъпване...
02.06.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) В БФБ АД е постъпил...
13.05.2021: Браво пропърти АДСИЦ с 4% ръст на приходите Браво пропърти...
28.04.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) Допълнителна информация...
14.04.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) В БФБ е постъпила...
06.04.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) Във връзка с настъпване...
06.04.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPYC) Във връзка с настъпване...
06.04.2021: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) На проведено на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати